RAML

Về RAML

ChatWork API được quản lý của thiết kế API dựa trên spec gọi là RAML (RESTful API Modeling Language). Giao diện lập trình gateway API và kênh tài liệu API này được tạo ra tự động dựa trên một RAML document và được quản lý để giữa chúng không có sự khác biệt.

Vì RAML là một phương pháp mô tả tổng hợp các định nghĩa theo YAML base để thiết kế RESTful API, nên bạn có thể đọc ra dễ dàng các thiết kế API ở program, và cũng có thể sử dụng được các tool tương thích với RAML (Dự án liên quan đến RAML).

Ví dụ các tool: RAML API Designer

RAML ChatWork API

Dữ liệu RAML của ChatWork API đang public trên GitHub Repository . Vì sẽ được cập nhật thường xuyên khi thay đổi các spec, hãy kiểm tra chi tiết những chỗ thay đổi trước khi sử dụng.