Message notation

Về Message notation

ChatWork có cách ghi message (message notation) riêng sử dụng được trong Chat, task, description. Nhờ sử dụng các ký hiệu này thông tin được hiển thị dễ nhìn, và có thể sử dụng được các chức năng như To, Reply.

Message notation của ChatWork là ghi trong thẻ [ ](ngoặc vuông) giống như < > của thẻ HTML. Khi dùng thẻ đơn được ghi như [tagname:value][tagname attr=value] sẽ có ký hiệu bao quanh tag bắt đầu tag kết thúc như thế này [tagname]...[/tagname].

Ngoài ra, trong phần giới thiệu hệ thống ký hiệu, các giá trị trong ngoặc { } như {account_id}{room_id} sẽ cung cấp dữ liệu chứa thông tin accountID và roomID, còn ...sẽ hiển thị chuỗi ký tự tùy ý.

To

[To:{account_id}]

Với chức năng To, bạn có thể chỉ định tên một người và gửi tin nhắn đến người đó. Bên phía người được chỉ định tên sẽ dễ dàng nhận thấy tin nhắn được To đến nhờ background của message box được hiển thị nổi bật lên, và chữ số biểu thị số To chưa đọc sẽ được hiển thị riêng biệt với số chưa đọc.

Ở thẻ To, bên cạnh biểu tượng To và image icon của đối tượng chỉ định To sẽ hiển thị tên người được To ngay bên cạnh icon để dễ nhìn hơn. Ví dụ: [To:123]Yamada

Với mỗi thẻ To có thể viết bao nhiêu tin nhắn tùy ý và có thể To cùng lúc đến nhiều người.

Reply

[rp aid={account_id} to={room_id}-{message_id}]

Reply cũng mang ý nghĩa giống với To, tuy nhiên nó chứa thông tin phản hồi lại tin nhắn được chỉ định.

Trên tool ChatWork, biểu tượng "RE" được hiển và có thể hiển thị message của phản hồi gốc bằng cách nhắp vào nó.

Trích dẫn (quote)

[qt][qtmeta aid={account_id} time={timestamp}]...[/qt]

Có thể quote văn bản được chọn. Tại parameter aid sẽ set account_id của tài khoản được quote, tại time sẽ set time Unix của tin nhắn được quote.

[qt][qtmeta aid={account_id}]...[/qt]

Ngoài ra, có thể lược bỏ phần time như trên. Khi đó, phần nội dung được quote sẽ không hiển thị thời gian.

Information

[info]...[/info]

Nếu sử dụng thẻ info, có thể tạo khung bao quanh message để hiển thị các mess, text đặc biệt. Rất tiện khi cho hiển thị các message từ hệ thống.

Information + Title

[info][title]...[/title]...[/info]

Có thể thêm title vào info.

Đường kẻ

[hr]

Có thể hiển thị dòng kẻ ngang message để phân thông tin ra cho dễ nhìn hơn. Có thể đặt dòng kẻ bên trong thẻ info.

Hiển thị icon của account

[picon:{account_id}]

Có thể hiển thị icon profile của tài khoản.

Hiển thị icon Account + Name

[piconname:{account_id}]

Có thể hiển thị tên và icon profile của tài khoản.