Endppoint: /my

Có thể access vào dữ liệu của mình.

GET/my/status

curl -X GET -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/my/status"

Response

Trả về số Chat chưa đọc, số To chưa đọc, và số task chưa hoàn thành.

GET/my/tasks

curl -X GET -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/my/tasks?assigned_by_account_id=78&status=done"

Response

Lấy list task của mình. (*Có thể lấy tối đa 100 task. Dự định sau này sẽ cung cấp cơ chế Pagination để lấy nhiều data hơn.)

Parameter

assigned_by_account_id
integer

Acount ID của người yêu cầu task

Input Ex:

78

status
string List

Task status

List giá trị đúng:

open, done

Input Ex:

done