Endppoint: /me

Có thể access vào thông tin của mình.

GET/me

curl -X GET -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/me"

Response

Lấy thông tin của mình