Endpoint: /incoming_requests

Có thể access vào dữ liệu đang chờ xác nhận contact

GET/incoming_requests

curl -X GET -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/incoming_requests"

Response

Lấy danh sách yêu cầu contact đang chờ xác nhận. (*Có thể lấy tối đa 100 request. Dự định sau này sẽ cung cấp cơ chế Pagination để lấy nhiều data hơn.)

PUT/incoming_requests/{request_id}

curl -X PUT -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/incoming_requests/{request_id}"

Response

Xác nhận yêu cầu contact

DELETE/incoming_requests/{request_id}

curl -X DELETE -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/incoming_requests/{request_id}"

Response

Hủy yêu cầu contact đang chờ xác nhận