Endpoint: /contacts

Truy cập được vào danh bạ các user đang contact.

GET/contacts

curl -X GET -H "X-ChatWorkToken: API token" "https://api.chatwork.com/v2/contacts"

Response

Lấy danh sách danh bạ